OTP Premium Return - Clasa L

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 20,75 mil. RON

Numar total investitori in fond: 555

Variatie activ ultima luna
11,06%
Variatie numar investitori ultima luna
10,12%
Intrari/iesiri nete ultima luna
1.879.476 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
77,41%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
59,03%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
7.374.172 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
90,35%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
124,70%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
7.809.350 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-8,54%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
65,18%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-4.250.598 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
14.502.628 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna11,06%10,12%1.879.476 RON
Ultimele 6 luni77,41%59,03%7.374.172 RON
Ultimele 12 luni90,35%124,70%7.809.350 RON
Ultimii 3 ani-8,54%65,18%-4.250.598 RON
Ultimii 10 ani--14.502.628 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
8,91
% depozite
19,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
9,95
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
14,00
% total plasamente cu venit fix
51,86
% fonduri de investitii
2,28
% actiuni listate
59,00
% instrumente derivate
0,25
% contracte report
0,00
% alte active
0,09
% total alte active
0,34
% total general
100,00
Activ net mil. RON
20,754
Medie ultimul an
% numerar
6,02
% depozite
10,18
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
11,67
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
24,83
% total plasamente cu venit fix
52,70
% fonduri de investitii
2,45
% actiuni listate
48,65
% instrumente derivate
0,63
% contracte report
-1,03
% alte active
1,57
% total alte active
1,17
% total general
100,00
Activ net mil. RON
9,318
Medie ultimii 5 ani
% numerar
2,90
% depozite
8,53
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
8,76
% obligatiuni municipale
0,80
% obligatiuni corporative
43,25
% total plasamente cu venit fix
64,23
% fonduri de investitii
4,11
% actiuni listate
33,28
% instrumente derivate
0,03
% contracte report
-0,44
% alte active
-0,22
% total alte active
-0,63
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14,695
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi8,9119,000,009,950,0014,00 51,86 2,28 59,000,250,000,09 0,34 100,0020,754
medie ultimul an 6,02 10,18 0,00 11,67 0,00 24,83 52,70 2,45 48,65 0,63 -1,03 1,57 1,17 100,009,318
medie ultimii 5 ani 2,90 8,53 0,00 8,76 0,80 43,25 64,23 4,11 33,28 0,03 -0,44 -0,22 -0,63 100,0014,695