OTP Premium Return - Clasa L

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 14,32 mil. RON

Numar total investitori in fond: 410

Variatie activ ultima luna
13,94%
Variatie numar investitori ultima luna
9,33%
Intrari/iesiri nete ultima luna
1.545.998 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
21,65%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
49,09%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
1.709.904 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
4,92%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
65,99%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-334.155 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-41,15%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
19,53%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-11.370.679 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
8.832.351 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna13,94%9,33%1.545.998 RON
Ultimele 6 luni21,65%49,09%1.709.904 RON
Ultimele 12 luni4,92%65,99%-334.155 RON
Ultimii 3 ani-41,15%19,53%-11.370.679 RON
Ultimii 10 ani--8.832.351 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
15,70
% depozite
9,81
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
11,30
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
20,00
% total plasamente cu venit fix
56,81
% fonduri de investitii
3,28
% actiuni listate
50,30
% instrumente derivate
0,86
% contracte report
-3,73
% alte active
0,14
% total alte active
-2,73
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14,317
Medie ultimul an
% numerar
4,91
% depozite
8,28
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
11,09
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
31,07
% total plasamente cu venit fix
55,34
% fonduri de investitii
2,83
% actiuni listate
41,35
% instrumente derivate
0,74
% contracte report
-1,03
% alte active
2,86
% total alte active
2,56
% total general
100,00
Activ net mil. RON
9,728
Medie ultimii 5 ani
% numerar
2,42
% depozite
8,78
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
9,22
% obligatiuni municipale
0,93
% obligatiuni corporative
44,00
% total plasamente cu venit fix
65,35
% fonduri de investitii
4,47
% actiuni listate
31,23
% instrumente derivate
0,03
% contracte report
-0,44
% alte active
-0,22
% total alte active
-0,63
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14,651
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi15,709,810,0011,300,0020,00 56,81 3,28 50,300,86-3,730,14 -2,73 100,0014,317
medie ultimul an 4,91 8,28 0,00 11,09 0,00 31,07 55,34 2,83 41,35 0,74 -1,03 2,86 2,56 100,009,728
medie ultimii 5 ani 2,42 8,78 0,00 9,22 0,93 44,00 65,35 4,47 31,23 0,03 -0,44 -0,22 -0,63 100,0014,651