OTP Premium Return - Clasa L

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 12,08 mil. RON

Numar total investitori in fond: 290

Variatie activ ultima luna
2,66%
Variatie numar investitori ultima luna
5,45%
Intrari/iesiri nete ultima luna
5.769 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-5,31%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
9,02%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-1.636.666 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-13,14%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
26,09%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-2.678.081 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-34,19%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-0,34%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-7.726.801 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
7.128.216 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna2,66%5,45%5.769 RON
Ultimele 6 luni-5,31%9,02%-1.636.666 RON
Ultimele 12 luni-13,14%26,09%-2.678.081 RON
Ultimii 3 ani-34,19%-0,34%-7.726.801 RON
Ultimii 10 ani--7.128.216 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,68
% depozite
6,00
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
11,87
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
32,06
% total plasamente cu venit fix
50,61
% fonduri de investitii
1,28
% actiuni listate
46,44
% instrumente derivate
1,49
% contracte report
0,00
% alte active
0,19
% total alte active
1,68
% total general
100,00
Activ net mil. RON
12,082
Medie ultimul an
% numerar
3,30
% depozite
6,35
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
7,14
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
38,91
% total plasamente cu venit fix
55,70
% fonduri de investitii
1,28
% actiuni listate
40,95
% instrumente derivate
0,70
% contracte report
0,00
% alte active
1,37
% total alte active
2,07
% total general
100,00
Activ net mil. RON
9,728
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,99
% depozite
10,09
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
9,30
% obligatiuni municipale
1,05
% obligatiuni corporative
44,07
% total plasamente cu venit fix
66,50
% fonduri de investitii
4,96
% actiuni listate
29,68
% instrumente derivate
-0,06
% contracte report
-0,48
% alte active
-0,60
% total alte active
-1,14
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14,651
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,686,000,0011,870,0032,06 50,61 1,28 46,441,490,000,19 1,68 100,0012,082
medie ultimul an 3,30 6,35 0,00 7,14 0,00 38,91 55,70 1,28 40,95 0,70 0,00 1,37 2,07 100,009,728
medie ultimii 5 ani 1,99 10,09 0,00 9,30 1,05 44,07 66,50 4,96 29,68 -0,06 -0,48 -0,60 -1,14 100,0014,651