OTP Premium Return - Clasa L

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 11,53 mil. RON

Numar total investitori in fond: 266

Variatie activ ultima luna
3,20%
Variatie numar investitori ultima luna
3,91%
Intrari/iesiri nete ultima luna
286.004 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-10,50%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
12,71%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-1.541.750 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-18,80%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
10,83%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-3.255.515 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-34,76%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
2,70%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-7.246.230 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
7.011.382 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna3,20%3,91%286.004 RON
Ultimele 6 luni-10,50%12,71%-1.541.750 RON
Ultimele 12 luni-18,80%10,83%-3.255.515 RON
Ultimii 3 ani-34,76%2,70%-7.246.230 RON
Ultimii 10 ani--7.011.382 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
8,11
% depozite
14,61
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
8,30
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
34,38
% total plasamente cu venit fix
65,40
% fonduri de investitii
1,93
% actiuni listate
32,38
% instrumente derivate
0,29
% contracte report
0,00
% alte active
0,00
% total alte active
0,29
% total general
100,00
Activ net mil. RON
11,533
Medie ultimul an
% numerar
3,34
% depozite
6,15
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
7,51
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
40,47
% total plasamente cu venit fix
57,47
% fonduri de investitii
1,18
% actiuni listate
40,31
% instrumente derivate
0,56
% contracte report
-0,79
% alte active
1,27
% total alte active
1,04
% total general
100,00
Activ net mil. RON
9,318
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,93
% depozite
11,07
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
9,30
% obligatiuni municipale
1,10
% obligatiuni corporative
43,32
% total plasamente cu venit fix
66,73
% fonduri de investitii
5,23
% actiuni listate
29,25
% instrumente derivate
-0,11
% contracte report
-0,48
% alte active
-0,62
% total alte active
-1,20
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14,695
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi8,1114,610,008,300,0034,38 65,40 1,93 32,380,290,000,00 0,29 100,0011,533
medie ultimul an 3,34 6,15 0,00 7,51 0,00 40,47 57,47 1,18 40,31 0,56 -0,79 1,27 1,04 100,009,318
medie ultimii 5 ani 1,93 11,07 0,00 9,30 1,10 43,32 66,73 5,23 29,25 -0,11 -0,48 -0,62 -1,20 100,0014,695